21 دی 1400

ترتیب نام شرکت میانگین حجم معاملات 10 روزه اخیر آخرین حجم معامله نسبت سیگنال ماهیانه سیگنال فصلی سیگنال سالیانه
1 فالوم 108,535 14,308,168 131.83
2 واحصا 16,568 1,166,215 70.39
3 قزوین 258,120 6,019,725 23.32
4 سدبیر 68,796 1,053,152 15.31
5 حتوکا 1,951,449 18,403,552 9.43
6 قهکمت 863,264 4,344,987 5.03
7 خاهن 1,639,624 7,784,895 4.75
8 غدشت 24,452 97,498 3.99
9 کمینا 685,251 2,661,522 3.88
10 کلر 360,750 1,388,253 3.85
11 وایران 3,856,973 14,143,589 3.67
12 فوکا 1,113,128 3,682,163 3.31
13 وبرق 1,648,787 5,366,738 3.25
14 ختوقا 41,049,215 127,729,594 3.11
15 ولتجار 620,488 1,887,390 3.04
16 خبنیان 9,762,992 29,112,614 2.98
17 ثاصفا 461,949 1,356,222 2.94
18 کپرور 347,223 998,486 2.88
19 پکویر 1,209,891 3,488,725 2.88
20 توسن 5,181,930 14,860,460 2.87
21 تپولا 12,233 32,413 2.65
22 دیران 3,559,726 9,296,344 2.61
23 مارون 27,815 72,022 2.59
24 اتکای 7,425,035 18,537,598 2.5
25 بالاس 918,150 2,288,352 2.49
26 دفارا 199,768 496,943 2.49
27 خگستر 153,121,759 378,546,787 2.47
28 لابسا 397,622 961,936 2.42
29 خاتم 2,224,216 5,316,399 2.39
30 خفناور 2,167 5,155 2.38
31 گکیش 515,096 1,190,790 2.31
32 بشهاب 194,524 445,896 2.29
33 لبوتان 407,728 926,451 2.27
34 جوین 2,992,003 6,495,496 2.17
35 قاسم 3,704,488 7,818,034 2.11
36 حسینا 301,349 621,445 2.06
37 حخزر 392,523 805,175 2.05
38 کاما 14,784,479 29,548,414 2
39 کچاد 2,898,617 5,534,625 1.91
40 چکارن 7,621,310 14,396,902 1.89
41 سغرب 725,419 1,340,490 1.85
42 خکمک 1,948,266 3,538,691 1.82
43 ثامان 654,792 1,187,222 1.81
44 کگهر 707,129 1,261,060 1.78
45 مبین 1,361,622 2,409,866 1.77
46 فروی 2,508,095 4,431,434 1.77
47 تپکو 60,001,032 105,826,439 1.76
48 وایرا 745,351 1,309,367 1.76
49 دروز 1,210,021 2,134,251 1.76
50 ساینا 107,160 183,169 1.71
51 کلوند 446,726 764,430 1.71
52 فروس 4,225,105 7,168,910 1.7
53 غگرجی 9,944,772 16,796,713 1.69
54 غشصفا 2,142,474 3,588,672 1.68
55 کسرام 2,851,788 4,750,595 1.67
56 سرچشمه 2,606,696 4,335,773 1.66
57 ولغدر 3,961,648 6,398,387 1.62
58 ثروتم 8,910 14,350 1.61
59 رانفور 12,491,328 19,957,577 1.6
60 ساروج 60,260 96,458 1.6
61 فافزا 148,323 237,250 1.6
62 وثنو 2,429,463 3,836,128 1.58
63 شجم 2,091,892 3,300,732 1.58
64 بساما 179,915 282,592 1.57
65 ونیکی 1,325,086 2,071,618 1.56
66 کمرجان 4,695,429 7,278,850 1.55
67 کشرق 57,716 89,570 1.55
68 شرانل 258,677 399,753 1.55
69 شاملا 1,160,455 1,779,293 1.53
70 خودرو 456,902,375 694,270,995 1.52
71 ثباغ 1,160,644 1,765,557 1.52